Despre instituţie      Structura organizatorică      Posturi vacante şi concursuri

Nr de înregistrare 789 din data de  13.10 .2017       

Dosar de arhivare ..................

Exemplar unic

Anunț

Având în vedere prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici coroborate cu prevederile Legii nr. 188/1999 republicată, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările la zi,

Direcția de Evidență a Persoanelor a Județului Bihor

organizează examen/concurs

pentru promovare în grad profesional imediat superior gradului deținut  al funcționariilor publici.

Examenul/concursul se organizează la sediul Direcției de Evidență a Persoanelor a Județului Bihor, în data de 14 noiembrie 2017 ora 930 proba scrisă și în data de 16 noiembrie 2017  ora 930,  interviul.

Depunerea dosarelor de înscriere la examen/concurs se va face în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului.

Candidații trebuie să îndeplineasacă condițiile prevăzute de art. 65 alin (2) din Legea nr. 188/1999 cu modificările și completările ulterioare:

“Să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

Să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

Să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi”;

Dosarul de examen/concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu completările și modificările ulterioare:

Copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

Copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

Formularul de înscriere.

BIBLIGRAFIE

pentru examenul de promovare în grad profesional superior deţinut anterior, a funcţiei publice de consilier grad profesional principal din cadrul Compartimentului Financiar - Contabil organizat în data de 14.11.2017;

Legea nr. 82/1991 – legea contabilităţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea si plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum si organizarea, evidenţa si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiuni de aplicare a acestuia, cu modificările si completările ulterioare;

Ordonanţa nr.119/1999 republicată privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordin nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;

Ordin nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

           Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției de Evidență a Persoanelor a Județului Bihor și la nr. de telefon 0359804404.

Director executiv

Iova Marcel