Despre instituţie

Începând cu data de 23.03.2020 activitatea de secretariat-relaţii publice la nivelul D.E.P. Bihor se va desfăşura astfel:

-Activitatea de soluţionare a cererilor de eliberarea actelor de identitate pentru situaţii deosebite precum şi a altor activităţi de evidenţa persoanelor se va limita la intervalul zilnic între orele 10.00-12.00 cu programare prealabilă avizată de şeful serviciului şi aprobată de directorul executiv. Programarea se va efectua la numărul de telefon 0359418207. Şeful serviciului va asigura un interval de 30 de minute per programare din care, maximum 15 pentru relaţionare cu petentul şi 15 pentru asigurarea igienizării spaţiului de relaţionare la finalul fiecărei activităţi de preluare a cererii.

-Se vor suspenda deplasările în teren pentru activităţi specifice domeniului de evidenţă a persoanelor până la încetarea stării de urgenţă.

-Delegaţii S.P.C.L.E.P. se vor programa cu cel puţin o zi înainte pentru a ridica corespondenţa, materialele specifice sau loturile de cărţi de identitate emise de B.J.A.B.D.E.P. Bihor, acestea se vor distribui de personalul D.E.P. Bihor respectiv B.J.A.B.D.E.P. Bihor care va purta echipament de protecţie (mănuşi, mască).

-Activitatea de eliberare a materialelor specifice activităţii de stare civilă se va limita la intervalul zilnic între orele 10.00-12.00 cu programare prealabilă avizată de şeful serviciului şi aprobată de directorul executiv. Programarea se va efectua la numărul de telefon 0359198204. Şeful serviciului va asigura un interval de 30 de minute per programare din care, maximum 15 pentru relaţionare cu petentul şi 15 pentru asigurarea igienizării spaţiului de relaţionare. 


MĂSURI DE PREVENȚIE LUATE LA NIVELUL INSTITUȚIEI DEP BIHOR

 

· Aprobarea Planului privind asigurarea continuităţii activităţii în cadrul D.E.P. Bihor.

· Limitarea desfăşurării activităţilor de relaţii cu publicul pe linie de evidenţa persoanelor în intervalul orar 10-12 în sensul preluării şi eliberării documentelor doar prin registratura instituţiei care funcţionează la etajul clădirii de pe strada Republicii, nr. 24. Activităţile de relaţii cu publicul, inclusiv distribuirea materialelor pe linie de stare civilă se vor efectua prin intermediul structurii de secretariat pe linie de stare civilă care funcţionează la parterul clădirii de pe strada Dunărea, nr. 2 (lângă sediul Casei Judeţene de Pensii Bihor).

· Depunerea petiţiilor/reclamaţiilor de către cetăţeni se va face prin e-mail – contact@djepbihor.ro, fax Serviciul de  Evidenţa  - 0359800488, fax  Serviciul de Stare Civilă – 0259478705 sau prin poştă în condiţiile legii.

· Interzicerea accesului cetăţenilor în toate spaţiile şi încăperile cu excepţia spaţiului reprezentat de registratura instituţiei (evidenţa persoanelor şi starea civilă). Pentru cazurile de achitare a taxelor, plata se va face către personalul cu atribuţii în incinta celor doua secretariate.

· Efectuarea îndrumărilor de specialitate pe linie de evidenţa persoanelor şi stare civilă doar telefonic, prin mijloace electronice sau poştă.

· Suspendarea efectuării controalelor metodologice, cu informarea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi a primăriilor, acestea urmând a se efectua conform unei planificări ulterioare.

· Suspendarea efectuării pregătirii trimestriale pe linie de evidenţa persoanelor, aceasta urmând a se efectua conform unei planificări ulterioare.

· Suspendarea şedinţelor de închidere de lună cu şefii serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor aflate în coordonare, aceasta urmând a se efectua conform unei planificări ulterioare.

· Suspendarea punctului 6.2.1 din PL 05-03-16 -  transcrierile în regim de urgenţă a certificatelor de stare civilă emise de autorităţile străine.

· Suspendarea programului de audienţe la nivelul instituţiei, în cazuri deosebite audienţele se vor efectua telefonic.

· Intensificarea măsurilor de igienă la nivelul instituţiei în vederea prevenirii îmbolnăvirilor.

MENȚIUNE  Prezentele măsuri intră în vigoare la data de 12.03.2020 şi se aplică până la data de 31.04.2020 cu posibilitatea prelungirii.

Anexa II - la Planul privind asigurarea continuităţii activitătii în cadrul D.E.P. Bihor, în cazul unei epidemii


PREZENTARE GENERALĂ A DIRECŢIEI DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

 

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor se organizează şi funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Bihor.

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor, are personalitate juridică şi este instituţie publică de interes judeţean.

Direcţia are sediul în Oradea, str.Dunărea nr. 2 şi este condusă de către un director numit sau eliberat din funcţie prin hotărâre a consiliului judeţean, în condiţiile legii, cu avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.).­­

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor coordonează şi controlează metodologic activitatea Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor din judeţul Bihor (S.P.C.L.E.P.).

Scopul serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege, pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor, precum şi de eliberare a documentelor în sistem de ghişeu unic.

Activitatea Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

 

Direcţia are următoarele atribuţii principale:

  • actualizează, utilizează şi valorifică Registrul Național de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P.);
  • furnizează, în cadrul Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P.);
  • coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor;
  • coordonează şi controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă;
  • asigură emiterea certificatelor de stare civilă, extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, a cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător;
  • gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;
  • ţine evidenţa şi păstrează registrele de stare civilă, exemplarul 2 şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite;
  • monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană;
  • aprovizionează serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor cu imprimatele necesare activităţii de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, distribuite de către D.E.P.A.B.D.